Please enable JS

SERVİSLER

Hidrografik Ölçümler

 

SONARSEA, deniz araştırmaları kapsamında uygulanan hidrografik ölçümlerde ileri teknoloji ürünü multibeam echosounder (çok bimli iskandil) ve singlebeam echosounder (tek bimli iskandil) cihazları ile yüksek hassasiyetli veri eldesi sağlamaktadır. Elde edilen xyz (enlem, boylam, derinlik) data setleri uygun veri işlem aşamalarından geçirilerek batimetrik haritalar elde edilmekte ve raporlandırılmaktadır. Hidrografik çalışmalar batimetrik çalışmalar olarak da adlandırılmaktadır. Hidrografik ölçümler aşağıdaki mühendislik çalışmalarında uygulanmaktadır.

 • Deniz tabanı morfolojisinin belirlenmesi,
 • Seyir emniyeti amaçlı dönemlik olarak,
 • Deniz dibi tarama öncesinde ve sonrasında tarama malzemesinin miktarının belirlenmesi-kübaj hesabı yapılması,
 • Denizde gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri öncesi ve sonrası,
 • Deniz tabanı habitat haritalandırılması,
 • Batık tespiti,
 • Modelleme çalışmaları öncesinde.

Batimetrik haritalar IHO S-44 standartlarına göre üretilmektedir.

Jeofizik Ölçümler

 

SONARSEA, deniz araştırmaları kapsamında uygulanan jeofizik ölçümlerde yandan taramalı sonar (side scan sonar), sismik  (subbottom profiler, çok kanallı sismik-2D, sismik kırılma ve U-MASW) ve manyetik ölçümleri gerçekleştirmektedir. Saha çalışmalarında uygulacak yöntemler, projeye yönelik isterler ışığında planlanmaktadır. SONARSEA, jeofizik ölçümler ile aşağıda belirtilen mühendislik çalışmalarına çözümler getirmektedir.

Yandan taramalı sonar ölçümleri;

 • Batık, çapa ve benzeri objelerin tespiti,  
 • Deniz tabanı habitat haritalandırılması,
 • Doğalgaz – petrol boru hatları, güç kabloları ve fiber optik kablo güzergah tespitleri,
 • Denizdeki inşaat faaliyetleri öncesi olası tehlikelerin tespiti, 
 • Su altı arkeolojik bulguların tespit edilmesi ve haritalandırılması.

Sismik Ölçümler;

 • Deniz tabanı altındaki litolojik yapının yorumlanması,
 • Deniz dibi tarama öncesinde malzeme içeriğinin belirlenmesi,
 • Heyelan, fay, gaz birikimleri ve gaz çıkışları gibi tehlike teşkil eden oluşumların tespiti,
 • Sediman kalınlık haritalama (izopak) çalışmaları,
 • Karstik boşlukların belirlenmesi.

Manyetik Ölçümler,

 • Gömülü metalik objelerin ve yapıların tespiti, 
 • Sualtı arkeolojisi araştırmaları, 
 • Fay ve dayk gibi manyetik anomali verebilecek yapıların yanısıra, magmatik kayaçlar gibi manyetik özelliklere sahip jeolojik yapıların belirlenmesi ve haritalandırılması, 
 • (UXO) askeri mühimmat ve mayın tespiti.

Oşinografik Ölçümler

 

SONARSEA, deniz araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen oşinografik ölçümlerde akıntı ölçümleri, deniz suyu iletkenlik, tuzluluk, basınç, türbidite (bulanıklık), çözünmemiş oksijen v.b. ölçümleri gerçekleştirmektedir. Oşinografik çalışmalar ile;

 • Kısa dönem veya uzun dönemli akıntı ölçümlerinin gerçekleştirilerek akıntı yönü ve hızı gibi parametreleri tespit edilmesi,
 • Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tespiti,
 • Gelgitler ve dalga yüksekliği ölçümlerinin gerçekleştirilmesi.

Çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ile liman, mendirek gibi yapıların planlanma aşamasındaki modelleme çalışmalarına yardımcı olacak bilgiler elde edilmektedir.

Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar

 

SONARSEA, birçok mühendislik çalışmasında jeolojik ve jeoteknik parametrelerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Proje ihtiyacına bağlı olarak deniz sondajı, gravity core, vibro core ve grab sampler (sediman örnekleyici) ekipmanlar kullanarak zemine ait bilgilerin temin edilmesi sağlanmaktadır. Toplanan sediman örnekleri gözlem sonuçlarının yanı sıra, jeoteknik hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için laboratuvar testlerine tabi tutulur. Elde edilen parametreler jeofizik ölçümler sonucu yapılan çıkarımlarla korele edilerek proje sahası genelinde zemin yapısı hakkında net bilgi elde edilebilmektedir. Jeolojik ve Jeoteknik çalışmalar aşağıda belirtilen çalışmalarda uygulanmaktadır;

 • Doğalgaz ve petrol boru hattı güzergah çalışmalarında,
 • Petrol platformları için saha çalışmalarında,
 • Tarama operasyonlarında,
 • İskele ve liman sahalarında,
 • Kablo güzergah çalışmaları için gömme değerlendirme çalışmaları,
 • Denizde rüzgar çiftlikleri çalışmalarında,
 • Yer doğrulama ve jeokimyasal çalışmalarda kullanılmak için sediman örnekleme.

Kablo ve Boru Hatları Güzergah Çalışmaları

 

SONARSEA, fiber optik kablo, güç kablosu, doğalgaz ve petrol boru, deşarj boru hatlarının güzergahlarının planlanması, döşenmesi ve döşeme sonrası görüntüleme çalışmalarının tümünde gerekli mühendislik çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Planlama aşamasındaki hat için gerçekleştirilecek deniz ölçüm çalışmalarıyla batıklar, kaya yükselimleri, ani eğimler ve stabil olmayan alanlar gibi olası tehlikeler, maliyeti ve zamanı artırıcı unsurlar belirlenir ve öneriler sunulur. Döşeme işleminin tamamlanmasının ardından tekrar bir deniz ölçüm çalışması yapılarak kablo/borunun döşeme sonrası son durumu gözlenir. Belli aralıklarla kesitler alınarak kablo/borunun mevcut durumu haritalandırılır ve raporlanır.

Sualtı Arkeolojik Çalışmalar

 

Geçmiş kültürlerin ticaret yollarını barındırması ve buna bağlı kültürel değişime önemli ölçüde ışık tutan ülkemiz, coğrafik ve jeopolitik konumu itibariyle de dünyada önemli bir merkez konumundadır. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e ait kültürlerinin tümünün izlerini bir arada bulabildiğimiz tek kara parçasının ülkemiz olduğu düşünüldüğünde, bölgemizin, insanlık tarihine önemli ipuçları sunacağı açıktır. Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası işbirliği ile yürütülen büyük çaplı projelerde, tarihsel kayıtlar ışığında sualtı arkeolojisine yönelik araştırma faaliyetleri bu konuya olan önemi ciddi ölçüde artırmıştır.  

Sualtı arkeolojisinin amacı arkeolojik datayı değerlendirmek ve hem gömülü alanlardaki materyalleri hemde denizel aktiviteleri gözönünde bulundurarak insan geçmişine ait daha kapsamlı bir çalışma yürütülebilmektir.  

SONARSEA, denizlerimizde bilimsel amaçlı veya inşaat faaliyetleri öncesinde arkeolojik bulguların tespit edilmesinde son teknoloji ekipmanları ve tecrübeli kadrosuyla zaman ve maliyet unsurlarını da gözeterek optimum çözümler sunmaktadır.

Sualtı arkeolojik alan arama çalışmalarda aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir;

 • Yandan taramalı sonar,
 • Manyetometre,
 • Sığ sismik,
 • Çok bimli iskandil,
 • ROV, 
 • Dalış operasyonları.

Denizde Çevresel İzlem ve Ekolojik Çalışmalar

 

Denizde çevresel izlem ve ekolojik çalışmaları, gerek bilimsel araştırma faaliyetleri gerekse inşaat faaliyetleri süresince oldukça önemli bir yer tutmaktadır. SONARSEA, çalışmalar kapsamında, sediman ve su numunelerinin analizleri, trol ve tarama faaliyetleri, ROV ve dalış operasyonlarını yürütmektedir. Saha çalışmaları esnasındaki gözlem çalışmaları ve sonrasında laboratuvar analizlerinin tamamlanmasıyla;

 • Ağır metal analizi,
 • Bentik topluluk çeşitliliği (infauna-epifauna),
 • Yosun ve deniz çayırı – bitki örtüsü,
 • Taksonomik sınıflandırma,
 • Sediman ve su kalitesi,
 • Plankton analizi, 

çalışmaları gerçekleştirilir.

Kıyı Süreçleri Çalışmaları

 

Kıyı süreçleri sahilleri ve sığ sularda yakın kıyı morfolojisini etkileyen süreçlerdir. Bu tür işlemler genellikle deniz ve akarsu süreçleri ile meteorolojik koşullar arasındaki etkileşimlerin bir sonucudur. Bu şekilde kara-deniz-meteorolojik durumların etkileşimleri insan aktiviteleri tarafından değiştirilebilir ve kıyı morfolojisinde önemli değişikliklere yol açabilir. Muhtemelen sahilleri şekillendiren en önemli doğal kuvvet dalgaların kuvvetidir. Dalgalar sahilleri iki şekilde etkiler. Birincisi, nispeten dik rüzgarın oluşturduğu dalgalar su seviyesinin hemen üzerindeki alandan kum ve diğer malzemeleri alarak ve derin su içine taşıyarak kıyı erozyonuna neden olur. İkincisi ise kıyıya bir açı ile yaklaşan dalgalar kıyıya yakın kırılır ve kıyı çizgisine paralel hareket eden bir akım oluşturur. Bu kıyı boyu akıntısı olarak bilinir ve kıyı süreçlerinde en göze çarpan konudur. Büyük miktarda sahil kumunun taşınmasına neden olur. 

SONARSEA, kıyı süreçlerinin izlenmesi konusunda; 

 • Kıyı erozyonunun doğal ve insan kaynaklı nedenlerinin saptanması,
 • Kıyı sedimanlarının karakteristiklerini tespit ederek erozyonal sürecin izlenmesi,
 • Sahilde profil ölçümleriyle sediman birikim miktarının hassas bir şekilde tespiti,
 • Kıyı çevresinin gözlenmesi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Tarama Operasyonu Surveyleri

 

Ülkemiz kıyılarının erozyonal etkiye açık olması ve her yıl önemli miktarda malzemenin denizel depolama ortamlarına taşınması sebebiyle, bu alanlarda taban topoğrafyası belirgin oranda değişmekte ve bu nedenle balıkçı barınakları, limanlar gibi denizel kullanımın yoğun olduğu alanlarda batimetri ölçümleri belli zaman aralıklarında gerçekleştirilmektedir. Sediman taşınımı sebebiyle deniz tabanı kotundaki yükselimlerin; liman ve rıhtım yapıları işletmeciliğinde önemli olması sebebiyle, belirli lokasyonlarda deniz tabanı taranarak taban kotu düşürülmektedir.

SONARSEA, tarama faaliyetleri öncesi planlama aşamasında gerçekleştirdiğii mühendislik çalışmalarıyla olası tehlikeleri, tarama malzemesine ilişkin değerlendirmeleri ve tarama yönteminin seçimine ilişkin çalışmaları yerine getirerek zaman ve  maliyet unsurunu minimize etmektedir. Tarama sürecinde ve sonrasında uygulanan ölçüm faaliyetleriyle de gerekli kontrolleri sağlamakta ve planlanan kriterler ışığında çalışmaların  ilerlemesi sağlanmaktadır.

Göllerde ve Barajlarda Gerçekleştirilen Çalışmalar

 

SONARSEA, göllerde ve barajlarda amaca uygun olarak ölçüm faaliyetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda; 

 • Akıntı ölçümleri ve analizleri,
 • Su seviyesi değişimlerinin kısa ve uzun dönemde belirlenmesi,
 • Göl veya baraj taban kotunun belirlenmesi, 
 • Baraj ömrünün tespiti amaçlı dönemlik batimetrik ölçümlerin gerçekleştirilmesi,
 • Dipte biriken sediman malzemesinin kalınlık haritasının çıkarılması, 
 • Habitat çeşitliliğinin tespit edilmesi ve görüntülenmesi sağlanmaktadır. 

MetOcean

 

SONARSEA, kısa dönem veya uzun dönem dalga, gelgit ölçüm, akıntı, kıyı süreçleri izlemi ve modelleme çalışmalarında, proje ihtiyaçlarına bağlı olarak basınç, nem, sıcaklık, rüzgar yönü  ve hızı gibi parametreleri hassas bir şekilde ölçebilecek kapasitede meteorolojik gözlem istasyonları kurulumunu gerçekleştirmektedir. İstenen zaman aralığı için meteorolojik gözlem istasyonundan elde edilen bilgiler, deniz araştırmaları kapsamında gerçekleştirilen oşinografik çalışmalardan elde edilen verilerle birlikte değerlendirilerek sayısal modelleme çalışmalarında kullanılabilmekte, bu sayede ileriye dönük daha doğru kestirimler yapmak mümkün olmaktadır. Meteorolojik ve oşinografik verilerin eş zamanlı izlemi için MetOcean Görüntüleme istasyonları da kurulabilmektedir. 

Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu Hazırlama

SONARSEA, liman, iskele, dalgakıran, balıkçı barınağı, sabit ahşap iskele, rıhtım, dolgu, marinalar ve yat limanları, yüzer platformlar, boru ve deşarj boru hatları gibi kıyı ve deniz yapılarında talep edilen ve söz konusu yapılar için Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’nce (SHODB) belirlenmiş standartlarda Hidrografik ve Oşinografik Etütleri yerine getirmekte ve raporlandırmaktadır. Projeye bağlı olarak aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir;

 • Batimetrik ölçüm,
 • Yandan Taramalı Sonar ölçümü,
 • Akıntı ölçümü,
 • Sığ sismik ölçümler,
 • CTD ölçümü,
 • Deniz tabanından numune alımı ve analizi.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çalışmalar

 

Hızla artan nüfusun ve gelişen sanayinin enerji gereksinimi artışı, zamanla enerji üretimi ve tüketimi arasındaki dengenin ters yönde değişmesi, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme düşüncesini doğurmuştur. Ayrıca karbondioksit emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olması ve dışa bağımlılığı en aza indirmesi yönüyle yenilenebilir enerji günümüzün vazgeçilmezi olmuştur.

SONARSEA, denizde yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslar arası deniz rüzgar türbünleri, deniz rüzgar çiftlikleri, dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve akıntı enerjisi projelerine yönelik ölçüm çalışmaları gerçekleştirebilmektedir. Maksimum kapasitede verim için uygun sahanın belirlenmesi amacıyla uzun dönem meteorolojik ve oşinografik veri eldesini sağlamakta ve projenin planlama aşamasına önemli katkılar sunmaktadır. Uygun saha belirlenmesinin ardından ihtiyaç duyulabilecek jeofizik, jeoteknik ve ROV operasyonları da şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

SONARSEA, balıkçı barınağı, liman, rıhtım, dalgakıran, tersane, bakım-onarım birimleri, rekreatif alanlar, rüzgar çiftlikleri gibi kıyı ve deniz yapılarının ÇED kapsamında gerekli olabilecek tüm deniz araştırmaları faaliyetlerini ÇED firmaları ile koordinasyon içerisinde yerine getirmektedir. ÇED süresince proje ihtiyacına bağlı olarak fiziksel ve biyolojik çevre unsurları incelenmekte ve bu kapsamda depremsellik, heyelan, erozyon, meteorolojik koşullar, su kalitesi, deniz tabanı habitat haritalandırılması, biyolojik canlı çeşitliliği ve sualtı gürültü analizi gibi konulara çözümler sunulmaktadır.

Modelleme

 

SONARSEA, modelleme çalışmaları için veri eldesini sağlamakta ve bilimsel kurumlarla işbirliği içerisinde aşağıda belirtilen modelleme ve analiz faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.

 • Termal Yayılım Modellemesi,
 • Sediman Taşınım Modellemesi – Kumlanma Potansiyeli Analizi,
 • Dalga İklimi ve Transformasyonu Analizi,
 • Liman içi çalkantı analizi.

Sualtı Gürültü Ölçümü

Büyük ölçekli deniz yapılarının inşası öncesi ve sonrası uygulanan çevresel izlem faaliyetlerinde ihtiyaca bağlı olarak sualtı gürültü ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Sualtı gürültü ölçümünde, proje sahasında geniş bantlı hidrofonlarla su altı akustiği dinlenmektedir. Elde edilen akustik sinyalin analizi ile sualtındaki hakim gürültü seviyeleri belirlenmekte, bu gürültü seviyelerinin sebepleri ve canlı çeşitliliğine olası etkileri incelenmektedir.