Please enable JS

SERVİSLER

KARA ARAŞTIRMALARI

Jeofizik Ölçümler

 
 
 
SONARSEA, jeofizik araştırmalar kapsamında sismik, elektrik özdirenç, manyetik, gravite, mikrotremör ve yer radarı (GPR) yöntemlerini uygulamaktadır.
 
Sismik Ölçümler
 
SONARSEA, sismik ölçümler kapsamında;
 • Sismik Kırılma Yöntemi,
 • Sismik Yansıma Yöntemi,
 • Çok Kanallı Yüzey Dalgası Analizi (MASW),
 • REMI,
 • Up-hole, Down-hole, Cross-hole yöntemlerini uygulamaktadır.

Sismik çalışmalar;

 • Anakaya derinliğinin saptanması ve jeolojik birimlerin kalınlıklarının belirlenmesi,
 • Kaya ve zeminlerin dinamik-elastik parametrelerin hesaplanması ile jeoteknik hesaplamalarının gerçekleştirilmesi,
 • P dalga hızının tespitiyle kazılabilirlik-sökülebilirlik derecesinin belirlenmesi,
 • Yer altı zenginliklerinin aranması,
 • Stratigrafinin tespit edilmesi ile sahanın jeolojik ve tektonik evriminin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. 

Elektrik Özdirenç

 • Heyelan potansiyeli olan alanların belirlenmesinde,
 • Anakaya derinliğinin tespit edilmesinde,
 • Yer altı suyu seviyesi ve sıvılaşabilir katman kalınlığı tespitinde,
 • Akifer kayaçlarına ait derinlik ve kalınlık bilgisinin sağlanması,
 • Tatlı su – tuzlu su kontaklarının tespit edilmesi,
 • Kırık ve fayların tespit edilmesi,
 • Yer altı katmanları ve kalınlıkları,
 • Katı atık sahaları için uygun alan seçiminde,
 • Karstik boşlukların belirlenmesinde,
 • Korozyon derecesinin belirlenmesinde,
 • Arkeolojik yapıların tespitinde,
 • Jeotermal alan çalışmalarında. 

Manyetik Ölçüm

 • Maden aramaları, 
 • Fay hatlarının belirlenmesi, 
 • Sediman kalınlık çalışmaları, 
 • Temel kaya araştırmaları, 
 • Kıtasal kayma ve deniz tabanı yayılmaları konularında çözümler sunmaktadır.

Gravite Ölçümü

 • Jeotermal alanları belirleme,
 • Genç jeolojik tabakalarla örtülü havzalarda magmatik kütle sınırlarını araştırma,
 • Büyük fay sistemlerini ortaya çıkarmada,
 • Petrol aramalarında, petrolle ilişkili jeolojik yapının kestirimini amaçlayan çözümler sağlamaktadır. 

Yer Radarı (GPR)

 • Arkeolojik çalışmalarda; mezar, duvar, temel, tapınak, yerleşim yeri ve benzeri tarihi kalıntıların tespiti,
 • UXO askeri mühimmat ve mayın tespiti,
 • Yer altında gömülü boru hattı, eski endüstriyel atık alanları, akaryakıt ve su tanklarının tespiti,
 • Yeraltında yüzeye yakın sığ kesimlerde fay, kırık, çatlak ve karstik boşluklu yapıların tespiti ve haritalandırılması,
 • Tünellerin, tüp geçitlerin and maden galerilerinin içinde duvarların sağlamlık tespitinin yapılarak bozunmuş zon ve donatıların haritalandırılması.

Mikrotremor Ölçümü

Yer; rüzgarlar, deniz dalgaları ve trafik kaynaklı gibi etkiler sebebiyle doğal ve yapay olarak titreşim halindedir. Mikron boyutundaki bu sismik gürültüler periyot ve genlik kökenlerine göre mikrotremor veya mikrotitreşim olarak adlandırılır. Mikrotremorlar rüzgar, okyanus dalgaları, jeotermal reaksiyonlar, küçük magnitüdlü yer sarsıntıları gibi doğal etkiler yanında kültürel gürültü olarak tanımlanan başta trafik hareketleri olmak üzere insanların yaşam sürecinde neden oldukları hareketlilikten kaynaklanmaktadır. SONARSEA bünyesinde;

 • Depreme dayanıklı bina tasarımlarında zemin – yapı ilişkilerinin belirlenebilmesi 
 • Zemin hakim titreşim periyodunun ve zemin büyütme katsayısının belirlenmesi 
 • Rüzgar, dalga ve kültürel gürültülerin tespiti ve analizi 
 • Bölgelerin deprem duyarlılıklarına göre sınıflandırılması 
 • Sarsıntı sırasında zemin ve yapı davranışlarının saptanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar

 

 

SONARSEA, Jeolojik ve Jeoteknik araştırmalar kapsamında sondaj faaliyetleri, araştırma çukuru ve palesismolojik çalışmaları yürütmektedir.

Sondaj çalışmaları, 

Birimlerin fiziksel-mekanik özellikleri ile davranış karakteristiklerini ortaya çıkarmakta kullanılacak verilerin temin edilmesinde, 

 • Yanal ve düşey yöndeki litolojik değişimleri ortaya çıkarmak, 
 • Kayma yüzeyi derinliğini belirlemek, 
 • Yeraltı su seviyesini belirlemek, 
 • Jeoteknik parametrelerin ve tehlike analizlerinde kullanılacak tüm verilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak laboratuvar deneyleri için, standartlara uygun olarak örselenmiş/ örselenmemiş örnekler almak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Araştırma çukurları,

Numune alınması ve saha deneylerinin yapılmasına olanak sağlayan araştırma çukurları, dikey ve yatay yönlerde zemin özelliklerinin daha net incelenebilmesini sağlar. Bunun yanında zeminlerdeki süreksizlik yapılarının saptanmasında önemli bir yer tutar. Araştırma çukurları kaya birimlerin çok sığ derinliklerde gözlenebildiği lokasyonlarda tercih edilmekte ve doğrudan kayacın incelenmesine, olası çatlak ve kırıkların boyutlarının tanımlanabilmesine olanak tanımaktadır.

Paleosismolojik çalışmalar,

Proje sahası içerisinde veya büyük ölçekli alanlarda Holosende hareket etmiş bir fay olup olmadığı, varsa bu fayın ürettiği son depremleri ve tarihsel kayıtlarını temel alarak gerçekleştirilen bu çalışmada; saha içerisinde yeterli sayıda hendekler, jeofiziksel yöntemler ve literatür bilgisi ile birlikte değerlendirilerek fayın cinsi, eğimi, doğrultusu, yer değiştirme miktarı gibi bilgiler elde edilmektedir.

Jeokimyasal Çalışmalar

 

 

SONARSEA, jeokimyasal çalışmalar kapsamında toprak gazı ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Ölçüm yapılacak nokta sayısı proje sahasının büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Büyük ölçekli sahalarda geniş nokta aralıklarıyla alınan ölçümler, anomalilerin saptandığı lokasyonlarda nokta sayısı ve aralıkları sıklaştırılarak ölçülmekte ve haritalandırılmaktadır. Çalışmalarda karbondioksit gazı, radon ve toron gazı ölçümleri yapılmaktadır. Topraktaki gaz ölçüm sonucu elde edilen değerler, kırık ve çatlak sistemlerine, rezervuar oluşumuna ve yeraltındaki tektonizmaya yönelik çıkarımlar yapılmasını sağlayan önemli bilgiler verebilmektedir. Radon ve toron gazlarının yarılanma ömürlerindeki farklılıklar, birlikte değerlendirildiklerinde rezervuarın oluştuğu seviye hakkında da  bir çıkarım yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

ARKEOLOJİK VE ARKEOJEOFİZİK ETÜDLER

 

Arkeolojik araştırmalarda en önemli unsur tarihsel bulguların hasarsız bir biçimde gün yüzüne çıkarılmasıdır. Arkeolojik bulguların saklı olduğu alanlar fiziksel ve yapısal açıdan farklı öğelerden oluşabilmektedir. SONARSEA, araştırmaya konu olan tarihsel yapının, öncelikle literatür taraması yardımı ve uzman arkeolog görüşleri ile ait olduğu döneme ilişkin yaklaşımlar elde etmektedir. Elde edilen yaklaşımlar ile tanımlanması istenen arkeolojik bulgular veya arkeolojik yapı sınırları uygun arkeojeofizik araştırma yöntemi seçilerek araştırılır. Çoğu zaman arkeolojik bulguyu barındıran zemine ait özellikler ve arkeolojik yapıdaki karmaşıklık multi-disipliner bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu sebeple proje sahasında amaca uygun olarak manyetik çalışmalar (gradyometrik), elektrik özdirenç tomografi çalışmaları ve genellikle yer radarı (GPR) çalışmaları yürütülmektedir. Jeofizik çalışmalar sayesinde taban altında ilk 10 metrelik seviyenin 2 ve 3 boyutlu görünümleri, arkeolojik bulgunun gözlendiği derinlikte seviye haritaları ve dilim kesitleri yüksek çözünürlükte elde edilmektedir. Yatay yöndeki doğruluk yüksek hassasiyetli DGPS ler ile sağlanmakta, bu sayede konumsal doğruluk maksimum seviyede tutulmaktadır. Arkeojeofizik yöntemler düşünülmeksizin gerçekleştirilen kazı çalışmaları zaman-maliyet unsurlarının gereksiz harcanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle arkeojeofizik yöntemler günümüz arkeolojik aramaların vazgeçilmezi olmuştur.

MİKROBÖLGELEME ETÜTLERİ

 

Mikrobölgeleme çalışmaları, arazilerin bir plan dahilinde düzenli olarak kullanımını gerçekleştirmek amacıyla, olası bir deprem anında jeolojik, jeofizik ve jeoteknik faktörlerin tümü gözetilerek; sosyal ve ekonomik açıdan da kullanılabilir bölgelerin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilir. Mikrobölgeleme çalışmalarındaki amaç bölge planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarına temel oluşturması ve afet yönetimine önemli derecede katkı sağlamasıdır. SONARSEA, mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında jeolojik, jeofizik ve jeoteknik ölçüm çalışmalarını yerine getirmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar ile;

 • Sıvılaşma Tehlikesi Haritaları,
 • Hakim Periyot ve Zemin Büyütme dağılım haritaları
 • Zemin Sınıflama Haritaları (Eurocode-8, NEHRP, Türk Deprem Yönetmeliği)
 • Eğim Haritaları
 • Jeolojik Haritalama
 • Kayma Dalgası Hızı Haritaları Vs30 (0-30m) 
 • Heyelan Tehlike Haritaları hazırlanmakta ve raporlandırılmaktadır.

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜTLER

 

SONARSEA, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüdler ile yerleşim ve yapı uygunluğu bakımından jeolojik bir problem olup olmadığının incelenmesi ve uygunluk durumunun tanımlanmasını sağlamaktadır. Çalışma sahasının jeolojik özellikleri, sıvılaşma ve çökme riskleri, depremselliği, yer altı suyu durumu ve jeofizik çalışmalar ile elde edilen parametrelerin birlikte değerlendirilerek yapılaşma yönünden yerleşime uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirmektedir. 

SONARSEA, kıyı ve sahil şeritleri ve doldurma-kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılacak yapı ve tesislerde kıyı yapısının yapılacağı alanın zemin özelliklerini ve bu özelliklerden kaynaklanabilecek olası sorunları ortaya koyan, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getiren ve uygulama projelerini yönlendiren jeolojik-jeoteknik etüd raporlarını da hazırlamaktadır.

 

 

TOPOGRAFİK HARİTALAMA FAALİYETLERİ

 

SONARSEA, topografik haritalama çalışmaları kapsamında proje sahasının elverişlilik durumuna bağlı olarak total station, nivo, mira ekipmanlarını kullanarak enlem boylam ve yükseklik (kot) bilgisini elde etmekte ve alana ait sayısal yükseklik modelini oluşturup, istenilen projeksiyon ve datumda haritalandırmaktadır. Bununla birlikte kıyı süreçleri izleme çalışmaları kapsamında kumsal da gerçekleştirilen profil ölçüm alım teknikleriyle gelgit etkisinin kumsala etkisi detaylı bir şekilde incelenebilmektedir. 

JEOTERMAL SAHA ETÜTLERİ

 

Yenilenebilir Enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji günümüzde enerji kaynakları arasında önemli bir alternatif olmuştur.  Bu konuda ülkemizin potansiyeli düşünüldüğünde, var olan jeotermal üretim kuyularının sayısı oldukça azdır.  Jeotermal saha aramacılığında kuşkusuz jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmaların koordineli olarak yürütülmesinin önemi büyüktür. SONARSEA, proje sahası jeolojisinin ön değerlendirmesi, jeofizik yöntemlerin (gravite, manyetik ve elektrik özdirenç) ve jeokimyasal (karbondioksit, radon ve toron gazı ölçümleri) ölçümlerin gerçekleştirilmesi ile jeotermal sahalara ilişkin oldukça önemli bilgiler elde etmekte ve uygun sondaj lokasyonlarını, derinliklerini ve rezervuara ilişkin yaklaşımları müşterilerine sunmaktadır. 

KABLO VE BORU HATTI TESPİTİ

 

Yeraltında gömülü halde bulunan fiber optik kablolar, güç kabloları; deşarj boruları, temiz su boruları, kanalizasyon boruları, doğalgaz boruları herhangi bir kazı işlemine gerek kalmaksızın jeofizik yöntemlerle tespit edilebilmektedir. SONARSEA, kablo ve boru hattı tespiti çalışmalarında probleme bağlı olarak başta yer radarı (GPR) olmak üzere, elektrik özdirenç ve sismik çalışmaları birlikte uygulayarak, hatlara ilişkin detay bilgileri elde etmektedir. Tüm çalışmaların ardından elden edilen sonuçlar 2 ve 3 boyutlu görüntülenmekte ve kroki-kesit haritaları hazırlanmaktadır.

HİDROJEOLOJİK ETÜTLER

 

SONARSEA, hidrojeolojik etütler kapsamında yer altı suyunun kökeni, yeraltındaki hareketi, suyun karakteri, içeriği ve yüzey sularıyla etkileşim durumunu incelemektedir. Yer altı suyu sistemlerini detaylı bir şekilde analiz edebilmek ve yüzey sularıyla etkileşimi araştırmak bir dizi mühendislik çalışmasını gerektirmektedir. Araştırma yapılacak proje sahasına ait literatür bilgileri ışığında jeolojik ve jeofiziksel çalışmalar birlikte yürütülerek yer altı jeolojisi anlaşılmaya çalışılmaktadır.  Bununla birlikte hidrojeolojik modelin ortaya konmasında meteorolojik şartlar ve istatistiksel veriler de göz önünde bulundurularak; yer altı suyunun akış yönü ve debisi, akiferlerde olası kirlilik tehlikelerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin bulunduğu detaylandırılmış hidrojeolojik etüd raporları sunulmaktadır.